Detaljplan för Hjälmsättra 1:3

Ett nytt bostadsområde planeras mellan Viksberg och Brunnsäng. Platsen är idag naturmark vars omgivning är av lantlig karaktär med skog och småhusbebyggelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde väster om Viksbergsvägen. Inom området planeras varierande bostadsbebyggelse med villor, radhus, kedjehus/parhus. I planen studeras också möjlighet till flerbostadshus.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under andra kvartalet 2020.
Granskning beräknas ske som tidigast under 2020.
Antagande beräknas ske som tidigast under 2021.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0001_START.png