Detaljplan för Högantorp 1:19

Nya bostäder planeras i Högantorp inom både Södertälje och Salem. Sammantaget planeras ca 230 bostäder varav ca 55 i Södertälje.

Detaljplanens syfte

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra bostadsområde bestående av radhus och kedjehus söder om Högantorpsvägen vid kommungränsen. Området består av skogs- och odlingsladskap i nära anslutning till golfbana och befintliga villor.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under första kvartalet 2018.
Granskning beräknas ske under fjärde kvartalet 2018.
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2019.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png