Detaljplan för Högantorp 1:19

Nya bostäder planeras i Högantorp inom både Södertälje och Salem. Sammantaget planeras ca 230 bostäder varav ca 55 i Södertälje.

Detaljplanens syfte

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra bostadsområde bestående av radhus och kedjehus söder om Högantorpsvägen vid kommungränsen. Området består av skogs- och odlingsladskap i nära anslutning till golfbana och befintliga villor.

Preliminär tidplan

Samråd har hållits under andra kvartalet 2014. 
Planarbetet har pausats och kommer att återupptas som tidigast under 2020.

Högantorpsvägen är en statlig väg. Alla formella planeringsprocesser på statliga vägar ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller en annan aktör. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. En åtgärdsvalsstudie har tagits fram för Högantorpsvägen.

Dialog om väghållaransvaret pågår mellan Salems kommun och Trafikverket.

Just nu är planarbetet vilande. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png