Detaljplan för Karlberga 16 m fl

Detaljplanen innebär en ändring av gällande plan för att utöka byggrätten.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom del av Dpl 1304C. Underliggande detaljplan Kvarteret Karlberga, 1304C, gäller jämsides med denna ändring.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under fjärde kvartalet 2018
Granskning beräknas ske under första kvartalet 2019
Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2019

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 31 december 2018 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan och i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Process_0003_SAMRÅD.png