Detaljplan för Karlberga 16 m.fl.

Detaljplanen innebär en ändring av gällande plan för att utöka byggrätten.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom del av Dpl 1304C. Underliggande detaljplan Kvarteret Karlberga, 1304C, gäller jämsides med denna ändring.

Preliminär tidplan

Detaljplanen var ute på samråd under fjärde kvartalet 2018.
Granskning skedde under andra kvartalet 2019.
Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 18 juni 2019.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om antagande av planförslaget.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0007_ANTAGANDE.png