Detaljplan för Karleby 2:7, 2:8 och 2:9

Planarbete pågår för området kring Igelsta kraftvärmeverk för att möta verksamhetens behov.

Söderenergi AB har inkommit med förfrågan om ändring av markanvändning längs Nynäsvägen vid Igelstaverket.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att bemöta de nya behov som har uppkommit för Igelsta kraftvärmeverk, bland annat genom att tillföra verksamheten en uppställningsplats för långtradare, tillföra ny mark och utöka byggrätten för verksamheten.

Bland annat skapas i planen planmässiga förutsättningar för utsträckning av befintlig separat gång- och cykelnät till orter söder om Igelstaverket.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske andra kvartalet 2018.
Granskning beräknas ske tredje kvartalet 2018.
Antagande beräknas ske första kvartalet 2019.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png