Detaljplan för Karleby 2:9 m.fl. (Igelstaverket)

Planarbete pågår för området kring Igelstaverket för att möta verksamhetens behov.

Söderenergi AB har tidigare inkommit med förfrågan om ändring av markanvändning längs Nynäsvägen vid Igelstaverket och har nu även inkommit med andra behov.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att bemöta de behov som har uppkommit för Igelstaverket. Frågor som kommer behandlas i planarbetet handlar bland annat om att tillföra ny mark och utöka byggrätten för verksamheten, möjliggöra produktionsanläggning för fjärrkyla, möjliggöra ny bränslemottagning, arbeta med trafiksituationen vid Igelstaverket för att skapa en helhetslösning. Trafiksituationen berör dels Nynäsvägen men också möjligheten för utsträckning av befintligt gång- och cykelnät till orter söder om Igelstaverket.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske tredje kvartalet 2020.
Granskning beräknas ske första kvartalet 2021.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2021.

Tidigare planarbete

Tidigare fanns ett planarbete som endast berörde kajen vid Igelstaverket samt Nynäsvägen intill (Detaljplan för Karleby 2:7, 2:8 och 2:9), detta planarbete har lagts ned. Den nya detaljplanen som beskrivs ovan tar med de frågor som fanns i det föregående planarbetet men lyfter även in nya frågor samt berör ett större område.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png