Detaljplan för kv. Dagliljan

Dagliljan är ett nytt kvarter i Västergård där det planeras för flerbostadshus, vårdboende och förskola.

Planområdet utgörs av ett område där det idag finns en bollplan och en tomt som sedan tidigare är planlagd för förskoleverksamhet.  Under planarbetet utreds ca 90 bostäder, ca 70 vårdplatser och en förskola för runt 100 barn i området.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus, vårdboende och förskola på del av fastigheterna Västergård 1:1 och Blombacka 1:1 samt del av fastigheten Skogsliljan 4. 

Tidplan

Samrådet genomfördes mellan den 19 maj till den 25 juni 2017.

Detaljplanen var ute på granskning mellan den 31 maj och 26 juni 2019.

Detaljplanen antogs den 12 maj 2020.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 12 maj 2020.
Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Överklagan är möjlig fram till 10 juni 2020.

8. Tid för överklagan.jpg