Detaljplan för kv. Dagliljan

Dagliljan är ett nytt kvarter i Västergård där det planeras för flerbostadshus, vårdboende och förskola.

Planområdet utgörs av ett område där det idag finns en bollplan och en tomt som sedan tidigare är planlagd för förskoleverksamhet.  Under planarbetet utreds ca 90 bostäder, ca 70 vårdplatser och en förskola för runt 100 barn i området.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus, vårdboende och förskola på del av fastigheterna Västergård 1:1 och Blombacka 1:1 samt del av fastigheten Skogsliljan 4. 

Preliminär tidplan

Samrådet genomfördes mellan den 19 maj till den 25 juni 2017.

Detaljplanen var ute på granskning mellan den 31:a maj och 26:e juni 2019.

Antagande beräknas ske första kvartalet 2020.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png