Detaljplan för Lekspaden 1

Beslut om planuppdrag för Lekspaden 1 fattades av nämnden i Järna 6 mars 2018.

Planområdet ligger i Järna, söder om Rönnvägen och cirka 500 meter från pendeltågsstationen.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger i huvudsak inom fastigheten Lekspaden 1 som ägs av Telge bostäder, omgivande mark ägs av kommunen.

Kvartersmarken utgörs av ett mindre område sparad natur i direkt anslutning till bostadsbebyggelse, kvartersmarken är planlagd som parkering.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus i 3 - 4 våningar. Grönområdet inne i kvarteret kan bli mer inneslutet och en analys av dess funktion och användning ska göras i början av planarbetet.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och bidrar till en hållbar stadsutveckling genom att förtätning sker i anslutning till utbyggd infrastruktur i centralorten Järna. 

Preliminär tidplan

Samråd pågick mellan 13 maj och 24 juni 2019
Granskning beräknas ske kvartal 1, 2020
Antagande beräknas ske kvartal 3, 2020

Nu reviderar vi planförslaget utifrån synpunkterna som inkom under samrådsskedet. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png