Detaljplan för del av Lekspaden 1 m.fl.

Beslut om planuppdrag för Lekspaden 1 fattades av nämnden i Järna 6 mars 2018.

Planområdet ligger i Järna, söder om Rönnvägen och cirka 500 meter från pendeltågsstationen.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger i huvudsak inom fastigheten Lekspaden 1 som ägs av Telge bostäder, omgivande mark ägs av kommunen. Kvartersmarken utgörs av ett mindre område sparad natur i direkt anslutning till bostadsbebyggelse, kvartersmarken är planlagd som parkering.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus i 4 våningar. Naturparken inne i kvarteret blir mer innesluten därför stärks entréerna dit in.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och bidrar till en hållbar stadsutveckling genom att förtätning sker i anslutning till utbyggd infrastruktur i centralorten Järna.

Preliminär tidplan

Samråd pågick mellan 13 maj och 24 juni 2019
Granskning pågick mellan 15 april och 6 maj 2020
Antagande beräknas ske kvartal 3, 2020

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

 

6. Vi reviderar förslaget.jpg