Detaljplan för Liljevalchsgatan (del av Mariekälla 1:1)

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning längst med Liljevalchsgatan och/eller längst med Västergatan. I planarbetet är det viktigt att se till att tillgängligheten till Liljevalchshagen bevaras och förstärks.

Syftet med projektet är att upprätta en detaljplan för del av Mariekälla 1:1 (Liljevalchsgatan) enligt kommunens översiktsplan samt stadsdelens strukturplan. Planen kollar på möjligheten till förtätning längst med Liljevalchsgatan och/eller Västergatan och ska utreda vart det är lämpligast att exploatera. Projektet överensstämmer med översiktsplanens tankar om att förtäta i stadens redan etablerade delar. I planarbetet blir det viktigt att se till att tillgängligheten till Liljevalchshagen bevaras och att undersöka möjligheten till att utveckla grönområdet till en naturpark.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ungefär 50-70 lägenheter i flerbostadshus samt se över möjligheten för att skapa en naturpark.

Tidplan

Samrådet beräknas ske under första kvartalet 2020.
Granskning beräknas ske andra kvartalet 2020.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2020.

Planprojektet är i uppstartsskedet. Ett planförslag arbetas fram under 2019. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Process_0002_FÖRSLAG.png