Detaljplan för Liljevalchsgatan (del av Mariekälla 1:1)

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning längst med Liljevalchsgatan och/eller längst med Västergatan. I planarbetet är det viktigt att se till att tillgängligheten till Liljevalchshagen bevaras och förstärks.

Syftet med projektet är att upprätta en detaljplan för del av Mariekälla 1:1 (Liljevalchsgatan) enligt kommunens översiktsplan samt stadsdelens strukturplan. Planen kollar på möjligheten till förtätning längst med Liljevalchsgatan och/eller Västergatan och ska utreda vart det är lämpligast att exploatera. Projektet överensstämmer med översiktsplanens tankar om att förtäta i stadens redan etablerade delar. I planarbetet blir det viktigt att se till att tillgängligheten till Liljevalchshagen bevaras och att undersöka möjligheten till att utveckla grönområdet till en naturpark.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ungefär 50-70 lägenheter i flerbostadshus samt se över möjligheten för att skapa en naturpark.

Tidplan

Samrådet beräknas ske under andra kvartalet 2019.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske första kvartalet 2020.

Planprojektet är i uppstartsskedet. Ett planförslag arbetas fram i början på 2019. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0001_START.png