Detaljplan för Ljungen 1

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning med ett flerbostadshus längst med Trädgårdsgatan. I planarbetet är det viktigt att se till att kopplingen mot Torekällberget och grönområdet förstärks och att den nya byggnadens gestaltning anpassas till stadsdelens befintliga kvalitéer.

Syftet med projektet är att upprätta en detaljplan för fastigheten Ljungen 1 enligt kommunens översiktsplan samt stadsdelens strukturplan. Projektet överensstämmer med översiktsplanens tankar om att förtäta i stadens redan etablerade delar i kollektivtrafiknära lägen. I planarbetet blir det viktigt att se till att kopplingen mot Torekällberget bevaras och att den nya bebyggelsen gestaltas på så sätt att den kompletterar den befintliga miljön och bevarar gaturummets nuvarande kvalitéer.  Byggnaden ska anpassas till den kuperade terrängen och placeras med hänsyn till anslutande grönområde för att så lite grönska som möjligt ska exploateras. Fastigheten ägs utav Telge bostäder.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ungefär 50-80 lägenheter i flerbostadshus.

Tidplan

Samråd beräknas ske under 2020.
Granskning under 2020.
Antagande beräknas ske tidigast årsskiftet 2020/2021.

Ett planförslag arbetas fram under 2019/2020. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

2. Vi tar fram ett första planförslag.jpg