Detaljplan för Luna 1

Vid hörnet av Garvaregatan Storgatan utreds förutsättningarna för en ny byggnad ovanpå garagedelen av fastigheten Luna 1 inom Södertälje stadskärnan

Enligt ”Södertälje stadskärna 2009-2029 – program för en hållbar stadsutveckling” ska stadskärnan utvecklas med bostäder, handel och service.

Detaljplanens syfte

Syftet med projektet är att skapa möjligheten att bygga handel och bostäder med hög arkitektonisk gestaltning ovanpå garagedelen i kvarteret Luna 1 som ligger inom Södertälje stadskärna. Det befintliga sk Lindroshuset utmed Storgatan har mycket höga arkitektoniska och kulturmiljömässiga värden som ska bevaras och respekteras i det fortsatta arbetet. Projektet bedöms förbättra gatumiljön och öka tryggheten i centrum.

Preliminär tidplan

Samråd sker mellan 26 juni och 23 augusti 2019. Samrådsmöte för planen kommer att hållas den 21 augusti kl. 18:00 i stadshuset.

Granskning beräknas tidigast ske första kvartalet 2020.

Antagande beräknas tidigast ske andra kvartalet 2020. 

Planförslaget är på samråd under tiden 26 juni till 23 augusti 2019. Synpunkter på förslaget kan lämnas via brev eller e-post senast den 23 augusti 2019. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i stadshuset på Nyköpingsvägen 26 (under ordinarie öppettider).

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0003_SAMRÅD.png