Detaljplan för Lyran

Bostäder och lokaler planeras på det som idag är en markparkering mellan McDonalds och kanalen.

Enligt ”Södertälje stadskärna 2009-2029 – program för en hållbar stadsutveckling” ska stadskärnan utvecklas med bostäder, handel och service.

Detaljplanens syfte

Planområdet upptas i dag av till största del av den markparkering som ligger mellan Mc Donaldshuset och kanalen. Planen ska möjliggöra för bostädsbebyggelse med lokaler i gatuplan.

Tidplan

Samråd hölls under 2013.

Planen har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i en samrådsredogörelse.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.