Detaljplan för Lyran

Bostäder och lokaler planeras på det som idag är en markparkering vid kanalen.

Enligt ”Södertälje stadskärna 2009-2029 – program för en hållbar stadsutveckling” ska stadskärnan utvecklas med bostäder, handel och service.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för 50-100 bostäder med verksamheter i gatuplan samt en publik park mot kanalen. Del av planområdet saknar idag planläggning och ingår i planen endast med avsikt att reglera befintliga förhållanden. Planen ska bidra till att skapa en mer funktionblandad och sammanhängande stadskärna med ökad tillgänglighet till vattnet för Södertäljeborna.

Syftet med planläggningen är också att göra en omstart av det tidigare påbörjade planarbetet för Lyran som var ute på samråd mellan 2013-07-09 och 2013-08-23. Då nya förutsättningar har uppkommit och förändringar i planförslaget tillkommit finns underlag att göra en omstart och gå ut på nytt samråd med nytt planförslag.

Tidplan

Inväntar avtal innan planarbete kan påbörjas (alt. vilande). 

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är vid det nya samrådsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.