Detaljplan för Månängen 5 m.fl.

Planarbetet utreder förutsättningarna för utökning av mark avsedd för handel i Morabergs handelsplats.

Planområdet ligger i Morabergs handelsområde, vid den norra infarten från motorvägen E4/E20 till Södertälje i ett avstånd på cirka 2,5 kilometer från Södertälje centrum.

Området avgränsas i sydost av E4/E20 och trafikplats Moraberg, i nordost av Morabergsvägen medan nordväst av Klastorpsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av mark avsedd för handel i Morabergs handelsplats.

Detaljplaneförslaget innebär att en befintlig dagvattendamm tas i anspråk för handelsverksamhet. Förutsättningar skapats för en ny likvärdig dagvattenlösning för området.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2018.
Granskning beräknas ske andra kvartalet 2018.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2018.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png