Detaljplan för Nästäppan

Södertälje kommun planerar för att kunna erbjuda varierat boende i olika lägen.

Detaljplanen har under 2011 varit ute för samråd.  Planen har reviderats i sådan omfattning att ett nytt samråd har genomförts under 2015.

Detaljplanens syfte

Reglera byggandet inom området och därmed bland annat skapa möjligheter för permanentboende samt att säkerställa hållbara vatten och avloppssystem för området. I planområdet finns idag 29 avstyckade bebyggbara tomter, ca 10 bebos permanent. Planen redovisar ca 20 nya tomter.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under 2011.
Ett nytt samråd genomfördes under 2015.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2020.
Antagande beräknas ske första kvartalet 2021.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png