Detaljplan för Kallfors 1:4 (Norra Myrstugan)

Ett nytt bostadsområde planeras intill Kallforsån i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Norra Myrstugan.

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för ett nytt bostadsområde i Kallfors i Järna. Området ligger i anslutning till Tvetavägen, intill Myrstugan och Kallforsån. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i blandad bebyggelseform i ett kollektivtrafiknära läge.

Tidplan

Detaljplanen var ute på samråd under fjärde kvartalet 2018. 
Granskning beräknas ske andra kvartalet 2020.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2020.

Nu reviderar vi förslaget utifrån synpunkterna som inkom under samrådsskedet.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png
Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.