Detaljplan för del av Kallfors 1:4 m.fl. (Norra Myrstugan)

Ett nytt bostadsområde planeras intill Kallforsån i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Norra Myrstugan.

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för ett nytt bostadsområde i Kallfors i Järna. Området ligger i anslutning till Tvetavägen, intill Myrstugan och Kallforsån. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 120 bostäder på del av fastigheten Kallfors 1:339 m.fl. Bebyggelsen som föreslås utgörs av flerbostadshus, par- och tvåbostadshus i två och fyra våningar. Vidare är syftet att medge en ny kommunal genomfartsväg från Tvetavägen, igenom planområdet och vidare mot Kallfors samt område för tekniska anläggningar. Längs Tvetavägen planeras ett parkområde för att reservera mark för en framtida utbyggnad av en GC-väg mellan Järna och centrala Södertälje.

Tidplan

Detaljplanen var ute på samråd under fjärde kvartalet 2018. 
Granskning pågick mellan 4 april och 25 maj 2020
Detaljplanen antogs 13 oktober 2020

Detaljplanen antogs av Järna kommundelsnämnd den 13 oktober 2020. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Överklagan är möjlig fram till 6 november 2020

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje