Detaljplan för Norra Myrstugan

Ett nytt bostadsområde planeras intill Kallforsån i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Norra Myrstugan.

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för ett nytt bostadsområde i Kallfors i Järna. Området ligger i anslutning till Tvetavägen, intill Myrstugan och Kallforsån. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i blandad bebyggelseform i ett kollektivtrafiknära läge.

Tidplan

Samrådet beräknas ske under andra kvartalet 2018.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2018.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2019.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png