Detaljplan för del av Östertälje 1:15

Planarbete pågår för att utreda förtätning med cirka 120 bostäder inom området mellan Fornhöjden och Glasbergavägen.

Planområdet ligger i stadsdelen Östertälje, norr om Glasbergavägen, väster om Fornhöjdsvägen, cirka 350 meter från Östertälje station.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 120 bostäder inom en del av fastigheten Östertälje 1:15 som ägs av kommunen. Planområdet ska överlåtas till exploatören Paradoumo fastighets AB med tomträtt medan exploatören ska upplåta lägenheterna med hyresrätt.

Detaljplanen innebär en förtätning av bebyggelsen i Östertälje-Fornhöjden. Befintlig infrastruktur och kollektivtrafik kan utnyttjas.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2018.
Granskning beräknas ske andra kvartalet 2018.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2018.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png