Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m. fl. (Tallbacken)

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl. har varit ute på samråd. Förslaget revideras för närvarande utifrån inkomna synpunkter.

Planområdet ligger i stadsdelen Östertälje, norr om Glasbergavägen, väster om Fornhöjdsvägen, cirka 350 meter från Östertälje station.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger i nordväster om korsningen mellan Glasbergavägen och Fornhöjdsvägen, inom del av fastigheten Östertälje 1:15 som ägs av Södertälje kommun. Kvartersmarken utgör idag ett mindre område sparad natur i direkt anslutning till bostadsbebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 140 bostäder inom fastigheten Östertälje 1:15 i stadsdelen Östertälje. En ny trafiklösning med cirkulationsplats inom detaljplaneområdet gör att transporter mellan Glasbergavägen och planområdet samt Vretensvägen kan ske på ett säkrare sätt. Del av fastigheten Amiralen 2 tas i anspråk för cirkulationsplatsen. Befintlig transformatorstation flyttas till ett nytt läge inom detaljplaneområdet för att lämna plats åt bostäder.

För att avrinningen från det nya bostadsområdet inte ska öka efter exploateringen, möjliggör detaljplanen fördröjningsmagasin. Det fördröjer och renar dagvattnet från kvartersmark.

Enligt intentionsavtal överlåts planområdet till exploatören med tomträtt medan exploatören upplåter lägenheterna med hyresrätt.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktplan och Mål och Budget:

  • den bidrar till att bygga en hållbar stad genom förtätning av bebyggelsen i Östertälje-Fornhöjden
  • en mer blandad bebyggelse uppnås i Östertälje
  • attraktiva lägenheter av olika storlek byggs
  • bostäder med hög arkitektonisk nivå tillkommer

Preliminär tidplan

Samråd har ägt rum mellan 17 augusti och 10 september 2018.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2020.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png