Detaljplan för Pärlängshöjden

Ett nytt bostadsområde planeras intill Pärlängsberget och i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Pärlängshöjden.

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för ett nytt bostadsområde i Kallfors i Järna. Området som avses är en höjd vid infarten till Kallfors golfklubb, intill Pärlängsberget och i anslutning till Tvetavägen. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för upp till 50 bostäder.

Tidplan

För nuvarande är detaljplanen vilande och palnarbetet återupptas under 2020

Planprojektet är i uppstartsskedet. Ett planförslag arbetas fram under 2020. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Planarbetet startar, första steget i planprocessens tidslinje