Detaljplan för Pärlängshöjden

Ett nytt bostadsområde planeras intill Pärlängsberget och i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Pärlängshöjden.

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för ett nytt bostadsområde i Kallfors i Järna. Området som avses är en höjd vid infarten till Kallfors golfklubb, intill Pärlängsberget och i anslutning till Tvetavägen. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för upp till 50 bostäder.

Tidplan

För nuvarande är detaljplanen vilande och palnarbetet återupptas under 2020

Planprojektet är i uppstartsskedet. Ett planförslag arbetas fram under 2020. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0001_START.png