Detaljplan för Repet 4 m.fl, del av Västra Blombacka

Detaljplanen möjliggör för förtätning i ett befintligt bostadsområde. Kommersiella lokaler i bottenplan möjliggörs längs Brolundavägen.

I översiktsplan för Södertälje kommun 2013 föreslås att utbyggnad inom Södertälje stad ska ske genom förtätning och komplettering av redan bebyggda områden och i anslutning till befintlig bebyggelse. Förtätning ska ske med utgångspunkt att öka och förbättra offentliga mötesplatser, parker, tillgängligheten till stadskärnan och andra bostadsområden. Kommunen ska sträva efter att planera för en funktionsblandad stad med ett varierat bostadsutbud och god tillgänglighet till skola, förskola och vård- och omsorgsboende.

Det aktuella planområdet är inte utpekat i översiktsplanen för nyexploatering. Men planområdet ligger i närhet av kollektivtrafik, har redan en utbyggd infrastruktur och ligger i närheten av flera skolor och förskolar samt Södertälje centrum, vilket ligger i linje med riktlinjerna i översiktsplanen och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är förtäta i ett befintligt bostadsområde genom att möjliggöra flerbostadshus och radhus. Kommersiella lokaler i bottenplan för icke störande verksamheter som till exempel dagligvaruhandel, livsmedelshandel och annan kommersiell service möjliggörs längs Brolundavägen. Detta för att skapa förutsättningar för kommersiell service i området vilket ger förutsättningar för mer liv och rörelse på olika tyder av dygnet.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under fjärde kvartalet 2018
Granskning beräknas ske under första kvartalet 2019
Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2019

Planförslaget beräknas skickas ut på samråd under fjärde kvartalet 2018. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png