Detaljplan för Rymdhunden 1 m. fl.

Beslut om planuppdrag för Rymdhunden 1 m. fl. fattades av nämnden i Järna 6 mars 2018.

Planområdet ligger i Norrtuna i Järna i anslutning till Mossvägen. Området omfattar fastigheterna Rymdhunden 1 och del av Överjärna-Tuna 10:1.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av fastighetsgränsen längs järnvägen och ge en ökad byggrätt med ytterligare 4000 kvm. Detaljplaneförslaget innebär att naturmark i gällande detaljplan tas i anspråk för industri.

Ärendet kommer att avslutas

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.