Detaljplan för Sandviken, del av Ekeby 4:1 m.fl.

Planarbete pågår för nya bostäder och en ny väg till Sandviken i Enhörna, i samband med att kommunalt VA planeras för området.

Enhörna kommundelsnämnd har i februari 2017 fattat beslut om att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Ekeby m.fl., avseende ny väg till Sandviken samt bebyggelse kring denna. För närvarande pågår ett planarbete. Marken som omfattas av detaljplanen ägs dels av kommunen och dels av privata fastighetsägare.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra framdragning av kommunalt vatten och avlopp, samt att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse och byggnation av ny väg. Det kommunala vatten- och avloppssystemet är till för att förhindra fortsatta utsläpp och skydda Mälaren som är en dricksvattentäkt. Utformning och placering av ny bebyggelse görs med största hänsyn till landskapet och dess kulturmiljö. Förbättrad trafiksäkerhet och kollektivtrafik i Sandviken är ytterligare målsättningar i detaljplanearbetet.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske som tidigast under andra kvartalet 2020.
Granskning beräknas ske som tidigast under 2021.
Antagande beräknas ske som tidigast under 2022.

Beslut om fortsatt planläggning och svar på medborgarförslaget

 

Efter redovisning av inkomna synpunkter på utveckling av Sandviken har Enhörna kommundels nämnd beslutat den 9 september bl.a. att fortsatt planarbete ska vara i linje med Alternativ 1 i konsekvensbeskrivningen med följande revideringar och riktlinjer:

a)      Antalet tillkommande bostäder reduceras kraftigt.

b)      Minsta fastighetsstorlek ska vara högst 2000 kvm.

c)      Inriktningen för huvudmannaskapet för allmänna platser, vägar och ångbåtsbryggan ska vara fortsatt enskilt under förutsättning att enhetlig förvaltning av de allmänna platserna kan uppnås, d.v.s. att samtliga allmänna platserna förvaltas av en registrerad förening, befintlig eller vid behov nystartad.

d)     Frågan om möjlighet till en lokal kretsloppslösning i stället för kommunalt avlopp ska utredas tillsammans med miljökontoret och Telge.

 

Det beslutades också bl.a. att:

  1. Enhörna kommundelsnämnd avslår att konsekvensbeskrivning av medborgarförslaget ”Låt Sandviken, Enhörna, bevaras och utvecklas med en mycket varsam hand” ska ingå i svaret på medborgardialogen.
  2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera förslaget till svar på medborgarförslaget i enlighet med nämndens överläggning.
  3. 1:e vice ordförande får i uppdrag att godkänna och underteckna svaret på medborgarförslaget.
  4. De förslag och synpunkter som lyfts fram i medborgarförslaget (bland annat en mycket försiktig förtätning och utökning av byggrätter, förvaltning av enskilda vägar och GC-vägar) lyfts in i detaljplaneprocessen för Sandviken.
  5.  Förslag om att Vallaskolan ska behålla sin placering och utbyggnad, inklusive ny idrottshall i anslutning till Friluftsgården beaktas i den pågående lokaliseringsutredningen. Även föreslagna trafiklösning ”Slarvhagsalternativet” beaktas i den pågående lokaliseringsutredningen.
  6. Ny bebyggelse i anslutning till Ekeby beaktas i samband med beredningen av medborgardialogen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png