Detaljplan för Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 mfl

Planarbete pågår för nya bostäder och en ny väg till Sandviken i Enhörna, i samband med att kommunalt VA planeras för området.

Enhörna kommundelsnämnd har i februari 2017 fattat beslut om ny detaljplan för del av Ekeby m.fl., avseende ny väg till Sandviken samt bebyggelse kring denna. För närvarande pågår ett planarbete. Marken som omfattas av detaljplanen ägs dels av kommunen och dels av privata fastighetsägare.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ny väg, framdragning av kommunalt vatten och avlopp (VA), hantering av dagvatten samt att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse. Den nya vägen är en förutsättning för framdragning av kommunalt VA, och hela vägstrukturen ska ses över. Förbättrad kollektivtrafik till Sandviken är en målsättning i detaljplanen.

Utformning och placering av ny bebyggelse görs med största hänsyn till landskapet och dess kulturmiljö.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under 1 kv. 2018.
Granskning beräknas ske under 2018.
Antagande beräknas ske under 2018.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. Ett öppet hus med medborgardialog genomfördes söndagen den 23 april. Till höger publiceras den information som visades under öppet hus.  

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.