Detaljplan för Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 m.fl.

Planarbete pågår för nya bostäder och en ny väg till Sandviken i Enhörna, i samband med att kommunalt VA planeras för området.

Enhörna kommundelsnämnd har i februari 2017 fattat beslut om att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Ekeby m.fl., avseende ny väg till Sandviken samt bebyggelse kring denna. För närvarande pågår ett planarbete. Marken som omfattas av detaljplanen ägs dels av kommunen och dels av privata fastighetsägare.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra framdragning av kommunalt vatten och avlopp, samt att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse och byggnation av ny väg. Det kommunala vatten- och avloppssystemet är till för att förhindra fortsatta utsläpp och skydda Mälaren som är en dricksvattentäkt. Utformning och placering av ny bebyggelse görs med största hänsyn till landskapet och dess kulturmiljö. Förbättrad trafiksäkerhet och kollektivtrafik i Sandviken är ytterligare målsättningar i detaljplanearbetet.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under 2018.
Granskning beräknas ske under 2019.
Antagande beräknas ske under 2019.

Medverka via webbenkät!

Nu bjuder vi in dig som bor och verkar i området att dela med dig av dina idéer och synpunkter med utgångspunkt på de tre alternativa utvecklingsinriktningar som presenteras  i rapport Konsekvensbeskrivning.

Delta i Webbenkäten! Den är öppen 20 april - 20 maj 2018.

Kvällens agenda (25 april) för medborgare:

  • Vi öppnar kl.17:00: du har möjlighet att bekanta dig med materialet på plats.
  • Informationsmöte kl.18:00-18:30: vi presenterar de olika alternativen.
  • Öppen frågestund kl.18:30-19:00.
  • Tematiska stationer kl.19:00-20:00: diskutera förslagen med politiker och tjänstemän.

Konsekvensbeskrivningen med tillhörande bilagor finns att läsa i högerspalten under rubrik Konsekvensbeskrivning.

Vill du lämna synpunkter på konsekvensbeskrivningen, skicka dem med rubriken "Synpunkter Detaljplan Sandviken" via e-post till:

sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png