Detaljplan för Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 m.fl.

Planarbete pågår för nya bostäder och en ny väg till Sandviken i Enhörna, i samband med att kommunalt VA planeras för området.

Enhörna kommundelsnämnd har i februari 2017 fattat beslut om att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Ekeby m.fl., avseende ny väg till Sandviken samt bebyggelse kring denna. För närvarande pågår ett planarbete. Marken som omfattas av detaljplanen ägs dels av kommunen och dels av privata fastighetsägare.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra framdragning av kommunalt vatten och avlopp, samt att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse och byggnation av ny väg. Det kommunala vatten- och avloppssystemet är till för att förhindra fortsatta utsläpp och skydda Mälaren som är en dricksvattentäkt. Utformning och placering av ny bebyggelse görs med största hänsyn till landskapet och dess kulturmiljö. Förbättrad trafiksäkerhet och kollektivtrafik i Sandviken är ytterligare målsättningar i detaljplanearbetet.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske som tidigast under sista kvartalet 2018.
Granskning beräknas ske som tidigast under 2019.
Antagande beräknas ske som tidigast under 2019.

Synpunkter och medborgarförslag

Nu har svarstiden för webbenkäten för Sandviken gått ut för de tre utvecklingsalternativ som presenterades för Sandviken. Sammanlagt har 120 personer svarat på enkäten. Dessutom har vi fått in 100 brev/mejl från engagerade invånare.  

Nu kommer vi att arbeta med sammanställningen av dessa samt de synpunker från de invånare som träffade oss under informationskvällen den 25 april. Sammanställningen kommer att presenteras för Enhörna kommundelsnämnd, som sedan ska besluta om vidare arbete.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png