Detaljplan för Skilleby 4:109

Detaljplanen innebär en ändring av gällande plan för att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus med fyra lägenheter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus för fyra lägenheter.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes mellan 19 juni och 3 juli 2019
Granskning genomfördes mellan 18 december 2019 - 24 januari 2020
Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2020

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png