Detaljplan för skola i Enhörna, del av Ekeby 4:1

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ny skola i Enhörna.

I detaljplanen föreslås en F-9-skola i nytt läge i Enhörna. Detaljplanen möjliggör skolbyggnad med tillhörande idrottshall. I planen har också utrymme för tillfartsväg och gång- och cykelväg reserverats.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en ny F-9-skola för cirka 600 elever i Enhörna.

Detaljplanen har överklagats till Länsstyrelsen i Stockholms län som har avslagit överklagandet den 16 november 2017. Länsstyrelsens beslut har överklagats och ärendet behandlas nu av  Mark- och miljödomstolen.

Process_0008_ÖVERKLAGAN.png