Detaljplan för skola i Enhörna, del av Ekeby 4:1

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ny skola i Enhörna.

I "Detaljplaneprogram för Sandviksvägen och utbyggnad av skola i Enhörna" utreddes olika lägen för placering av ny skola/utbyggnad av skola, programmet behandlade även ny väg till Sandviken och utbyggnad av bostäder längs med denna.

Detaljplanen behandlar skolutbyggnaden och den södra delen av den nya vägen.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en ny F-9-skola för cirka 600 elever i Enhörna.

Detaljplanen har överklagats. För information om den fortsatta handläggningen hänvisas till Mark- och miljödomstolen, telefon 08-561 656 00.

Process_0008_ÖVERKLAGAN.png