Detaljplan för skola i Enhörna, del av Ekeby 4:1

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ny skola i Enhörna.

I detaljplanen föreslås en F-9-skola i nytt läge i Enhörna. Detaljplanen möjliggör skolbyggnad med tillhörande idrottshall. I planen har också utrymme för tillfartsväg och gång- och cykelväg reserverats.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en ny F-9-skola för cirka 600 elever i Enhörna.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-01-24.