Detaljplan för Slussholmen

Vid Slussholmen och Lotsudden intill kanalen, utreds förutsättningarna för att planlägga marken till allmän plats i form av en park.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra så att Slussholmen och Lotsudden blir tillgänglig för allmänheten och fungera som en naturlig mötesplats i anslutning till vattnet. Ett café eller en restaurang och grönytor där man bara kan ta det lugnt skulle passa på platsen. Kanalen och närheten till vattnet bör utnyttjas mer och genom att göra området mer tillgängligt för allmänheten kan vattnet bli en större del av staden än vad den är idag.

Just nu är planarbetet vilande. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

2. Vi tar fram ett första planförslag.jpg