Detaljplan för Slussholmen

Vid Slussholmen och Lotsudden intill kanalen, utreds förutsättningarna för att planlägga marken till allmän plats i form av en park.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra så att Slussholmen och Lotsudden blir tillgänglig för allmänheten och fungera som en naturlig mötesplats i anslutning till vattnet. Ett café eller en restaurang och grönytor där man bara kan ta det lugnt skulle passa på platsen. Kanalen och närheten till vattnet bör utnyttjas mer och genom att göra området mer tillgängligt för allmänheten kan vattnet bli en större del av staden än vad den är idag.

Just nu är planarbetet vilande. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png