Detaljplan för Sporren 1 m.fl.

Kvarteret Sporren 1 - den f.d. "ridhustomten" - samt delar av Rosenlund 1:27 och Rosenlund 1:2 vid Södertälje kanal planläggs för nytt bostadsområde.

Detaljplanens syfte

Stadsbyggnadskontoret har tagit omtag i planarbetet efter granskning av planförslaget under hösten 2016.

Det nya förslaget som planenheten arbetar med innehåller ca 450 bostäder som tidigare förslag. De största ändringarna jämfört med tidigare förslaget är att den befintliga vägen i ravinen uppgraderas till en lokalgata, Tältparken ska behållas intakt, bebyggelsen placeras högre upp i terrängen och längre bort från kanalen, huvuddelen av parkering sker på parkeringsdäck närmast Viksängsleden eller på källarvåning under husen. Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med 8 vånings punkthus mot kanalen och två bulleravskärmande lamellhus i 10 våningar längs Viksängsleden. Ett stadsdelstorg med mindre verksamhetslokaler, till exempelvis för café och mindre matvarubutik, planeras i bottenvåningarna närmast torget. Parkområde med allmän lekplats och småskalig odlingsmöjlighet är tänkt mellan bebyggelsen och kanalen. Det ska finnas möjligheter till rekreation samt goda kopplingar till gång- och cykelvägen som löper längs kanalen.

Tidplan

Preliminär tidplan

Eftersom planförslaget har fått omfattande ändringar kommer det nya förslaget skickas ut på förnyad granskning under tredje kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske under 2020.

Planförslaget skickas ut på förnyad granskning under våren 2019.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png