Detaljplan för Sporren 1 m.fl.

Inom kvarteret Sporren 1 - den f.d. "ridhustomten" - vid Södertälje kanal planläggs just nu för nya bostäder.

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att möjliggöra flerbostadshus i varierande byggnadshöjd på upp till 8 våningar längs en lokalgata och bostadshus på upp till 4 våningar närmast kanalen. Ett bulleravskärmande flerbostadshus med lägsta nockhöjd +35 m ska uppföras i kvarteret närmast E4/E20.

Möjlighet finns till lokaler för handel och förskola i bottenvåning/markplan på bostadshusen vid lokalgatan. Inom området ska minst en gemensam friyta för lek och aktiviteter finnas. Lokalgatan genom området ansluts mot Viksängsvägen. Inom området ska gång- och cykelväg finnas med anslutningar mot gång- och cykelstråket längs kanalen.

Tidplan

Förslaget har varit ute på granskning under juli-augusti 2016.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2018.

Planförslaget har varit på granskning, detaljplanen är nu redo för antagande.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0007_ANTAGANDE.png