Detaljplan för Tavesta 16:1

Syftet med planändringen är att justera byggnadshöjd och byggnadsarea så att en ishall inklusive komplementbyggnader kan anläggas.

Preliminär tidplan

Samråd tom. 2017-10-15
Granskning tom. 2017-12-29
Antagande beräknas ske under första kvartalet 2018.

Detaljplan är antagen av Järna kommundelsnämnd den 30 januari 2018.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png