Detaljplan för Tillverkaren 1 (Lantchipsfabriken)

Planarbete pågår för att utreda ett mer effektivt tomtutnyttjande för Lantchipsfabrikens verksamhet.

Planområdet är beläget i Hovsjös arbetsområde vid Hantverksvägen, strax söder om Europavägen 20, cirka 3 kilometer sydväst om Södertälje centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att uppnå ett mer effektivt tomtutnyttjande för befintlig verksamhet inom fastigheten Tillverkaren 1 som används för livsmedelsproduktion.

Planförslaget innebär att den största delen av parkområdet mellan båda separata delarna av fastigheten Tillverkaren 1 med en allmän gång- och cykelväg blir kvartersmark och planeras för industri. Befintlig gång- och cykelväg omdirigeras från tunneln längs med norra och sedan östra delen av fastigheten Tillverkaren 1 till Hantverksvägen. Gång och cykelvägen säkerställs i planen.

Detaljplanens genomförande skulle innebära att flera arbetsplatser skapas inom fastigheten. 

Dagvattnet fördröjs och renas med underjordiskt makadammagasin som placeras inom kvartersmark i närheten av lågpunkten i södra delen av planområdet.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under tiden 2017-02-01 och 2017-02-01.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2017.
Antagande beräknas ske första kvartalet 2018.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png