Detaljplan för Tillverkaren 1 (Lantchipsfabriken)

Planarbete pågår för att utreda ett mer effektivt tomtutnyttjande för Lantchipsfabrikens verksamhet.

Planområdet är beläget i Hovsjös arbetsområde vid Hantverksvägen, strax söder om Europavägen 20, cirka 3 kilometer sydväst om Södertälje centrum.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att uppnå ett mer effektivt tomtutnyttjande samt skapa förutsättningar för utökning av befintlig verksamhet inom fastigheten Tillverkaren 1. Det är överens med kommunens översiktsplan.

Planförslaget innebär att den största delen av parkområdet mellan båda separata delarna av fastigheten Tillverkaren 1 med en allmän gång- och cykelväg blir kvartersmark och planeras för industri. Befintlig gång- och cykelväg omdirigeras från tunneln längs med norra och sedan östra delen av fastigheten Tillverkaren 1 till Hantverksvägen. Gång och cykelvägen säkerställs i planen.

Detaljplanens genomförande skulle innebära att flera arbetsplatser skapas inom fastigheten. 

Dagvattnet fördröjs och renas med underjordiskt makadammagasin som placeras inom kvartersmark i närheten av lågpunkten i södra delen av planområdet.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under tiden 1 februari och 1 mars 2017.
Granskning genomfördes under tiden 4 december 2017 och 9 januari 2018.
Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden 29 januari 2019.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om antagande av planförslaget.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png