Detaljplan för Tvetaberg 5:1 m.fl. - Stadan och Nabben

Nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för kommunalt vatten och avlopp samt större byggrätter.

Planområdet ligger söder om sjön Måsnaren och är ett område med fritidshusbebyggelse som har blivit åretruntboende. I närheten av planområdet finns Tveta spårområde och Tveta friluftsgård. Antalet folkbokförda i Stadan samt i Nabben har de senaste åren ökat och intresset för att söka bygglov i området bedöms vara ökande.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen ska även titta på möjligheten för större byggrätter för att på så sätt skapa bättre förutsättningar till permanentboende i området. I planen möjliggörs även bättre standard på Stadanvägen.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes t.o.m. 23 november 2016.

Kommunen bearbetar förslaget efter samrådet och har beställt några utredningar som berör planen. Tekniska nämnden beslutade i oktober 2019 om fortsatt arbete med planförslaget och om att Stadanvägen utformas med enskilt mannaskap.

Granskning eller eventuellt ett nytt samråd beräknas tidigast ske första kvartal 2020

Antagande beräknas tidigast ske fjärde kvartal 2020

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

4. Vi reviderar förslaget.jpg