Detaljplan för Tvetaberg 5:1 m.fl. - Stadan och Nabben

Nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för kommunalt vatten och avlopp samt större byggrätter.

Planområdet ligger söder om sjön Måsnaren och är ett område med fritidshusbebyggelse som har blivit åretruntboende. I närheten av planområdet finns Tveta spårområde och Tveta friluftsgård. Antalet folkbokförda i Stadan samt i Nabben har de senaste åren ökat och intresset för att söka bygglov i området bedöms vara ökande.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen ska även titta på möjligheten för större byggrätter för att på så sätt skapa bättre förutsättningar till permanentboende i området. I planen möjliggörs även bättre standard på Stadanvägen.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes t.o.m. 23 november 2016                                                       

Tidplanen kommer att uppdateras under hösten 2019

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png