Detaljplan för Väghyveln 10 m.fl.

Planarbete pågår som utreder möjlighet för verksamheter som kontor, handel och eventuellt mindre, ickestörande industriverksamhet.

Kommunen behöver planera för en ökad efterfrågan på tomter för verksamheter, bland annat kunskapsintensiva verksamheter och företagstjänster.

Detaljplanens syfte

Fastigheten Väghyveln 10 är i behov av en upprustning. Flera av de befintliga byggnaderna är i dåligt skick och marken är dåligt utnyttjad. Några av de kringliggande fastigheterna har kommit in med planbesked och kommer att ingå i detaljplanen. Detaljplanen ska möjliggöra verksamheter för kontor, handel (med undantag av livsmedel) och eventuellt mindre, ickestörande industriverksamhet. Utformningen av området och bebyggelsen är viktig då området ligger intill infarten till staden.

Ett program har gjorts för området. Programmet har varit på samråd. Inkomna synpunkter finns sammanfattade i en programsamrådsredogörelse.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i detaljplanens samrådsskede.

2. Vi tar fram ett första planförslag.jpg