Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

Planområdet Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 19 fastigheter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidshusområde till område för permanentboende. Nu görs en ändring av planen för att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp samt öka bostadsfastigheternas byggrätter.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändring av gällande detaljplan är att möjliggöra anslutning till kommunalt vatten och avlopp inom planområdet, för att få en hållbarare VA-lösning ur hälsosynpunkt samt minska föroreningsutsläppen till reservvattentäkten Bornsjön. Planen syftar även till att öka bostadsfastigheternas byggrätter för att möta boendes behov i samband med att kommunalt VA möjliggörs. Säkerställande av god dagvattenhantering, användning och miljö med beaktande till Bornsjöns vattenskyddsområde är en viktig del i arbetet med detaljplanen.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 2/5 - 5/6 2019.
Granskning genomfördes 31/10 - 28/11 2019.
Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2020.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png