Detaljplan för Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl. - Ekbacken

Planområdet, Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 20 tomter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidsområde till område för permanentboende

Detaljplanens syfte

Syftet med ändring av gällande detaljplan är att möjliggöra året om boende för ca 20 fastigheter genom allmänt VA och större byggrätter. Dispens från föreskrifterna för Bornsjöns vattenskyddområde krävs för åtgärder inom området. En grundförutsättning för planarbetet är att området kan anslutas till allmänt vatten- och avlopp med syfte att förbättra förutsättningarna för permanentboende.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under fjärde kvartalet 2018.
Granskning beräknas ske under andra kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2019.

Just nu tas ett första planförslag fram. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png