Detaljplan för Viksberg 3:1 - område B

Områdets omgivning är idag av lantlig karaktär med småhusbebyggelse och golfbana. Nordväst om området finns Viksbergs säteri och kapellbacken.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i Viksberg. Inom området planeras ca 6 enbostadshus. Planområdet ingår i en detaljplan för golfverksamhet men är inte bebyggd utan består av naturmark.

Preliminär tidplan

Samråd har skett under sista kvartalet 2014.
Granskning har skett under andra kvartalet 2016.
Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2017.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png