Detaljplan för Viksberg 3:1 - område B

Områdets omgivning är idag av lantlig karaktär med småhusbebyggelse och golfbana. Nordväst om området finns Viksbergs säteri och kapellbacken.

Förslaget har förändrats efter granskningen och därför kommer en förnyad granskning att genomföras.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i Viksberg. Inom området planeras ca 6 tvåbostadshus. Planområdet ingår i en detaljplan för golfverksamhet men är inte bebyggd utan består av naturmark.

Preliminär tidplan

Samråd har skett under sista kvartalet 2014.
Granskning har skett under andra kvartalet 2016.
Förnyad granskning beräknas ske tredje kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske fjärde kvartalet 2019.

Enligt kungörelseannons publicerad i Länstidningen Södertälje den 29 augusti 2019 skulle förnyad granskning av detaljplanen skett 29 augusti - 19 september 2019. Detta skede har avbrutits, detaljplanen beräknas att ställas ut för förnyad granskning så snart det är möjligt. En ny kungörelseannons kommer då publiceras. Hemsidan kommer även att uppdateras med aktuell information och nya handlingar vid detta tillfälle.

 

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är under fönyad granskning. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png