Detaljplan för Viksberg 3:1 - område C

Områdets omgivning är idag av lantlig karaktär med småhusbebyggelse och golfbana. Sydväst om området finns klubbhuset för Viksbergs golf.

Planarbetet har avslutats

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-30 § 113 att planarbete för del av Viksberg 3:1, område C avslutas. Beslutet baseras på den samlade effekten av restriktioner som finns för området i form av riksintresse för totalförsvaret, höga naturvärden och vattenskyddsområde för södra Mälaren.

 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i Viksberg. Inom området planeras ca 12 enbostadshus. Planområdet ingår i en detaljplan för golfverksamhet men är inte bebyggd utan består av naturmark.

 

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under andra kvartalet 2017
Granskning beräknas ske under sista kvartalet 2017
Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2018

 

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png