Detaljplan för Viksberg 5:14

Syftet med planändringen är att justera planbestämmelserna så att fastigheten Viksberg 5:14 kan delas.

Preliminär tidplan

Samråd pågår just nu.
Granskning beräknas ske under fjärde kvartalet 2017.
Antagande beräknas ske under första kvartalet 2018.

Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 15 oktober ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.

Process_0003_SAMRÅD.png