Detaljplan för Visbohammar 1:20 m.fl.

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus samt även en förskola eller äldreboende.

Planområdet ligger direkt norr om Riksväg 57 och intill Gnesta kommungräns. Området är idag obebyggt och består huvudsakligen av återplanterad skog. Ca två kilometer norr om planområdet finns en tågstation och Gnestas tätort med dess utbud av kommersiell och offentlig service vilket ger bra förutsättningar för exploatering i området.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av villor, parhus och kedjehus inom fastigheten Visbohammar 1:27. Planförslaget möjliggör även lägre flerbostadshus alternativt förskola eller äldreboende i sydöstra delen av planområdet.

Preliminär tidplan

Samråd har skett under november 2011
Utställning beräknas ske - inväntar besked från markägaren
Antagande beräknas ske -

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png