Detaljplan för del av kvarter Löjan m.fl.

Södertälje kommun växer och i takt med att det planeras för fler bostäder, ökar även behovet av skolor och förskolor i tätortsnära lägen.

Detaljplanens syfte

Ändra gällande Jm (industriändamål) till S (skola) alternativt K (kontor). Befintliga byggnader A-D används idag för skola med tillfälligt bygglov.

Preliminär tidsplan

Samråd skedde under tredje kvartalet 2016.
Granskning skedde under tredje kvartalet 2017.
Förnyad granskning skedde under första kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2019.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om antagande av planförslaget.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png