Detaljplan för Hoxeltorp 1:5

Området för planen har lantlig karaktär och är omgiven av småskalig villabebyggelse, odlingslandskap, skog och golfbana.

Detaljplanens syfte

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse. I planen studeras också möjlighet till mindre etablering av handel/service närmaste Viksbergsvägen. Utformning och placering av ny bebyggelse ska så långt som möjligt anpassas till omgivningen med skog och varierande terräng. Intill detaljplanen är under uppbyggnation Viksbergsskolan.

Preliminär tidplan

Samråd har hållits under andra kvartalet 2014. 
Planarbetet har pausats och kommer att återupptas som tidigast under 2020.

Just nu är planarbetet vilande. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

4. Vi reviderar förslaget.jpg