Detaljplan för Hoxeltorp 1:5

Området för planen har lantlig karaktär och är omgiven av småskalig villabebyggelse, odlingslandskap, skog och golfbana.

Detaljplanens syfte

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse. I planen studeras också möjlighet till mindre etablering av handel/service närmaste Viksbergsvägen. Utformning och placering av ny bebyggelse ska så långt som möjligt anpassas till omgivningen med skog och varierande terräng. Intill detaljplanen är under uppbyggnation Viksbergsskolan.

Preliminär tidplan

Samråd har hållits under andra kvartalet 2014. 
Planarbetet har pausats och kommer att återupptas som tidigast under 2020.

 

Just nu är planarbetet vilande. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png