Detaljplan för Hyvlaren 14

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som möjliggör för ett enbostadshus i anslutning till Almviksvägen.

I Södertälje planerar vi för nya bostäder i lägen där det finns god tillgänglighet till service och kollektivtrafik. Pendeltågsstationen, Östertälje finns inom mindre än 200 meter från planområdet.

Detaljplanens syfte

Planområdet ligger i ett bostadsområde som till största del består av fastigheter med friliggande enbostadshus. Förslaget möjliggör ett enbostadshus i anslutning till Almviksvägen och anpassas till befintligt bebyggelse i bostadsområdet.

Detaljplanen är överklagad. Ärendet behandlas nu av mark- och miljödomstolen. Vänd dig till nacka tingsrätt för frågor om överklagan.

Tel: 08-561 656 00
E-post: nacka.tingsratt@dom.se