Detaljplan för Kallfors 1:341 (tidigare del av Kallfors 1:4) m.fl. (Kallfors Ängar och Uppsamlingsväg)

Ett nytt bostadsområde planeras i anslutning till Norra och Östra Kallfors, detta kommer att kallas för Kallfors ängar. En ny väg genom området kommer att förbinda Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen.

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för ett nytt bostadsområde och en uppsamlingsväg i Kallfors i Järna. Området ligger i anslutning till Östra och Norra Kallfors. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i blandad bebyggelseform i anslutning till en ny uppsamlingsväg, som förbinder Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen.

För nuvarande är detaljplanen vilande, planarbetet återupptas under 2020.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

2. Vi tar fram ett första planförslag.jpg