Detaljplan för Kallfors ängar och uppsamlingsvägen

Ett nytt bostadsområde planeras i anslutning till Norra och Östra Kallfors, detta kommer att kallas för Kallfors ängar. En ny väg genom området kommer att förbinda Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen.

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för ett nytt bostadsområde och en uppsamlingsväg i Kallfors i Järna. Området ligger i anslutning till Östra och Norra Kallfors. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i blandad bebyggelseform i anslutning till en ny uppsamlingsväg, som förbinder Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen.

Tidplan

För nuvarande är detaljplanen vilande och planarbetet återupptas under 2020

Planförslaget håller på att arbetas fram. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0001_START.png