Detaljplan för Kallfors höjder

Ett nytt bostadsområde är på gång i närheten av Kallfors golfklubb, som kommer att kallas för Kallfors höjder.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för flerbostadshus inom del av Kallfors 1:4, Kallfors höjder och har varit på på granskning mellan den 
13 december 2017 - 12 januari 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med upp till 170 lägenheter på del av fastigheten Kallfors 1:4.

Detaljplaneområdet kommer att omfatta 11 flerbostadshus placerade på en höjd norr om Kallfors golfklubb. Detaljplanen omfattar även vägen som ansluter till Tvetavägen (väg 515). I samband med uppförandet av bostadshusen kommer vägen att breddas och förses med gång- och cykelbana.

Prel. tidplan

Granskningen genomfördes från 13 december 2017 till 12 januari 2018.

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2018.

Just nu pågår revidering av detaljplanen efter granskningen. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png