Detaljplan för Kallfors höjder

Ett nytt bostadsområde är på gång i närheten av Kallfors golfklubb, som kommer att kallas för Kallfors höjder.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för flerbostadshus inom del av Kallfors 1:4, Västra Kallfors (Kallfors höjder) och är ute på samråd mellan den 2 maj - 2 juni 2017.

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med upp till 170 lägenheter på del av fastigheten Kallfors 1:4.

Detaljplaneområdet kommer att omfatta 11 flerbostadshus placerade på en höjd norr om Kallfors golfklubb. Detaljplanen omfattar även vägen som ansluter till Tvetavägen (väg 515). I samband med uppförandet av bostadshusen kommer vägen att breddas och förses med gång- och cykelbana.

 

 Ett informationsmöte kommer att hållas på Ljungbackens äldreboende, Rönnvägen 9, i Järna. Under mötet finns representanter från Södertälje kommun på plats för att svara på frågor och lyssna på synpunkter som kommer upp.

 

Tid:               2017-05-16, kl.18.30 - 20.00

Plats:            Ljungbackens äldreboende (Rönnvägen 9 i Järna)

 

Förslaget finns uppsatt i Stadshuset, Campusgatan 26 (under ordinarie öppettider) mellan den 2 maj-2 juni 2017

 

Prel. tidplan

Samrådet beräknas ske första kvartalet 2017.
Granskning beräknas ske tredje kvartalet 2017.
Antagande beräknas ske första kvartalet 2018.

Planarbetet har startat. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.

Process_0003_SAMRÅD.png