Strukturplan Hovsjö

En strukturplan för Hovsjö håller på att tas fram. Här kan du läsa om hur det går i arbetet just nu.

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med utveckling av ditt bostadsområde. Vi tittar på hur Hovsjö kan förändras på sikt, till exempel gator, bebyggelseområden, grönområden och parker. Det gör vi genom att skapa en strukturplan. Idén bakom strukturplanen är att förtäta och bygga fler bostäder i stadsdelen. Hovsjö är en av flera stadsdelar som pekats ut som tyngdpunkter i staden, i kommunens översiktsplan och utbyggnadsstrategi.

Kommunen har därför frågat Hovsjöborna om hur de upplever Hovsjö idag och hur det kan utvecklas i framtiden. Förutom en webbenkät så har också fokusgruppsdialoger hållits med fem målgrupper.

Fokusgruppsdialoger
Under november och december 2018 hölls sex dialoger med fem utvalda fokusgrupper; barn, unga tjejer, föreningar, verksamheter och fastighetsägare. Deltagarnas kunskap om Hovsjö tillsammans med synpunkter och förslag hjälper kommunen att skapa ett ännu bättre stadsliv och vardagsmiljö i Hovsjö och är en grund för strukturplanens framtagande.
Fokusgruppsdialogerna syftade till att ytterligare fånga upp målgrupper utanför den webbenkät som riktade sig till alla boende och verksamma i Hovsjö.
• Barn är en målgrupp som oftast inte hörs och syns i stadsbyggnadsprocessen, därför behövde kommunen söka upp barnen för att fråga vilka platser de tycker om idag och vad som kan utvecklas i framtiden.
• Studier har visat att unga tjejer inte använder de offentliga rum¬men (parker, torg, naturmark – de ytor och platser som är till för alla) och därför vill kommunen lyssna in vad unga tjejer behöver i det offentliga rummet.
• Föreningar som finns inom ett område kan ha många olika hjärte¬frågor som behöver uppmärksammas.
• Vi har också pratat med verksamheter i området, för att få infor¬mation om vilka behov som är viktiga att känna till så att arbets¬platserna i stadsdelen kan finnas kvar.
• Fastighetsägare har ofta mark och ibland redan möjligheter att göra saker - kommunen har velat veta hur de ser på Hovsjö och vad som är viktigt att bevara och utveckla i framtiden.

Utställning
En utställning med enklare sammanställning och material från dialogerna har hängt uppe i Hovsjö Hub från den 14 februari till och med 11 mars 2019. Utställningen visar förslag, tankar och synpunkter från olika dialoger om hur Hovsjö upplevs idag och vad som kan förbättras i framtiden.

Sammanställning fokusgruppsdialoger och webbenkät
Nu närmast pågår sammanställning av de fokusgruppsdialoger som hölls under november och december i Hovsjö samt den webbenkät som fanns tillgänglig under samma period.

Tidplan
Arbetet med strukturplanen har under en period varit stillastående på grund av resursbrist, men har nu återupptagits. Strukturplanen för Hovsjö förväntas tas upp för godkännande till hösten 2020. 

Läs mer om Hovsjö strukturplan här. 

Läs mer om strukturplaner här.

Här ser du avgränsningen som gäller för Hovsjö strukturplan: