Program för Bårstafältet

Programförslaget innebär förtätning av staden med nya bostäder, förskola och handel.

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. I programområdet är det möjligt att nyttja befintliga gång- och cykelvägar samt befintlig kollektivtrafik.
Programförslaget är över västra delarna av Södertälje längs med Strängnäsvägen/ Ängsgatan och innebär förtätning av staden med nya bostäder, förskola och handel.

Detaljplanens syfte

Genom planläggning av programområdet knyts omkringliggande områden ihop med varandra. I programområdet skapas framtida attraktiva mötesplatser, dels för kommande boende i området men även för de som är bosatta utanför programområdet.

Programområdet ska öppna upp möjligheterna att lösa dagens översvämningsproblem i området.

Preliminär tidplan

Programsamråd pågick till och med 31 mars.

Den 7 mars kl 15:00-20:00 var det Öppet hus i Stadshuset på plan 0. Då har du som vill veta mera om projektet möjlighet att ställa frågor till oss.

Just nu är förslaget för planprogram ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 31 mars 2017 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:

    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på programförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samrådstiden.