Program för Cittran

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Detaljplanens syfte

Programområdet finns i de västra delarna stadsdelen Brunnsäng. Planområdet ligger i naturmark som är ansluten till befintlig bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan från 1961 anges området som parkområde. Programförslaget ska möjliggöra för två-fyra flerbostadshus.

Preliminär tidplan

Programsamråd beräknas ske under första kvartalet 2017 

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i programsamrådet.