Program för området kring Östertälje station

Ett program ska upprättas för området kring Östertälje station med en fördjupad del för själva stationsområdet.

Enligt Södertälje kommuns översiktsplan ”Framtid Södertälje – Översiktsplan 2013-2030” ska staden växa och stadskvaliteterna förstärkas genom förtätning i, och mellan, befintliga områden. De olika stadsdelarna ska knytas ihop med varandra och med stadskärnan. En utveckling av stadskärnan och stadens stationsområden är prioriterad.

Programmets syfte

Östertälje station är en viktig knutpunkt i Södertälje stad med stor potential att utvecklas. Ett program ska upprättas för området kring Östertälje station med en fördjupad del för själva stationsområdet som behandlar både kollektivtrafikens behov och möjlighet till utökad verksamhet, som bostäder, service mm. Ett strategiskt program ska tas fram för kringlandet till Östertälje station för ett helhetstänk avseende områdets befintliga och planerade delar och framtida utvecklingsmöjligheter.

Programmet har varit på samråd. Samrådstiden är nu slut. Synpunkter som kommit in kommer att sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:

    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på programförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samrådstiden.