Program för Södertuna

Ett program ska upprättas för ett nytt verksamhetsområde vid Järna

Järna kommundelsnämnd gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete för ett nytt verksamhetsområdet i Järna - Södertuna och utreda förutsättningar för ett sådant.

Ett verksamhetsområde i Södertuna får ett strategiskt läge vid Järna trafikplats och ett gott skyltläge utmed E4:an.

Området omfattar del av fastigheten Gerstaberg 1:7 (privat), del av Överjärna - Tuna 1:2 (kommunen) och del av Håknäs 12:1 (kommunen).

Planprogrammets syfte

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för ett hållbart verksamhetsområde och att föra tidig dialog med berörda myndigheter, intressenter och medborgare.

Preliminär tidplan

Programsamråd genomförs fjärde kvartalet 2020

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.