Detaljplan för del av Pyramiden 20

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som möjliggör för en hotell- och konferensverksamhet på en del av fastigheten Pyramiden 20 i anslutning till Storgatan och Västra Mälarehamnen.

Detaljplanens syfte

Förslaget möjliggör för hotell- och konferensverksamhet. Detaljplanen innebär en varsam ombyggnation av befintlig bebyggelse på fastigheten som idag består av AstraZenecas gamla huvudkontor. Fasaden är kulturskyddad och kommer att fortsätta att vara det. Planförslaget är en del i projektet att förbättra stråket från Stora torget till Norra delen av Stadskärnan. Genom funktionsblandning i centrumnära lägen skapas en levande stad under större delen av dygnet. Stråket ska omvandlas till att bli mer stadsmässig och rik på upplevelser, butiker, kultur, service och mötesplatser.

Preliminär tidplan

Samrådet genomfördes mellan den 8 maj till den 4 juni 2017.
Granskning genomfördes mellan den 2 februari till den 26 februari 2018.
Antagande beräknas ske 24 april 2018.

Just nu är revideras planförslaget inför antagandet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png