Detaljplan för Sländan 9

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som möjliggör för ett 30 våningar högt hus och ett tillskott på ca 220 lägenheter i korsningen Storgatan, Astrabacken.

I Södertälje finns det ett behov av nya bostäder i attraktiva lägen, där det finns god tillgänglighet till service och kollektivtrafik. Projektet är en del i utvecklingen av Norra stadskärnan och centrum. Planförslaget är en del i projektet att förbättra stråket från Stora torget till Snäckviken. Stråket ska omvandlas till att bli mer stadsmässig och rik på upplevelser, butiker, kultur, service och mötesplatser.

Detaljplanens syfte

Förslaget möjliggör ett ca 30 våningar högt hus och ett tillskott på ca 220 lägenheter i korsningen Storgatan, Astrabacken. Förslaget bidrar till att uppfylla kommunens bostadsmål med bostäder i lägen där det finns god tillgänglighet till service och kollektivtrafik.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under maj månad 2016.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2020.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png