Strukturplan för Bårsta & Blombacka

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Bårsta & Blombacka som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Projektområdet omfattar stadsdelar kring Holmfastvägen.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en grov struktur som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Strukturplanen innehåller i stora drag utpekade områden för bostäder, grönstråk, rekreationsområde, gator mm. Den redovisar på ett övergripande sätt den fysiska strukturen samt var och hur den nya exploateringsområdet bör kopplas samman med sin omgivning.

Preliminär tidplan

Projektarbetet beräknas stå klart andra kvartalet 2018.

Tyck till om Bårsta & Blombacka!

Kommunen bjuder nu in dig som invånare att vara med och bidra till arbetet för strukturplanen. Det här samarbetet inleds i ditt område Bårsta & Blombacka, men även i Mariekälla & Saltskog samt Lina.

Gå in på länken www.sodertalje.se/dialog-strukturplaner för att läsa mer och delta i en enkät. Enkäten är öppen från 7 december till 21 januari.

Vill du inte delta i enkäten är du välkommen att mejla eller posta dina synpunkter till oss.

Vi ser fram emot din medverkan!

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje