Strukturplan för Brunnsäng

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Brunnsäng som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Projektområdet omfattar området Brunnsäng.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en grov struktur som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Strukturplanen innehåller utpekade områden för bland annat bostäder, verksamheter, grönstråk, rekreationsområden och gator. Strukturplanen redovisar på ett övergripande sätt den fysiska strukturen samt var och hur nya exploateringsområden bör kopplas samman med sin omgivning.

Medborgardialog

Medborgardialog Brunnsäng

Just nu, fram till 10 juli, pågår en webbenkät för att samla in information om vad våra invånare tycker om Brunnsäng samt hur området skulle kunna utvecklas.

Var med i utvecklingen av brunnsäng och svara på enkäten!

Nästa tillfälle att lämna synpunkter är när andra delen av webbenkäten lanseras under hösten 2019. Då kommer vi även finnas på plats i Brunnsängs centrum för dialog. Exakta datum kommer bland annat att finnas på denna sida samt på anslagstavlor och offentliga platser i området. Medborgardialogen anordnas av Södertälje kommun, Telge Fastigheter och HSB Södertälje. Håll gärna utkik!

Läs mer om hur vi arbetar med medborgardialoger och strukturplaner

Preliminär tidplan

Projektarbetet beräknas vara klar i början av 2020.

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje