Strukturplan för Brunnsäng

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Brunnsäng som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Projektområdet omfattar området Brunnsäng.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en övergripande fysisk struktur som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Strukturplanen innehåller utpekade områden för bland annat bostäder, verksamheter, grönstråk, rekreationsområden och gator och redovisar hur nya exploateringsområden bör kopplas samman med sin omgivning.

Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Medborgardialog

Under hösten 2019 har Södertälje kommun, Telge Fastigheter och HSB Södertälje varit på plats i Brunnsängs centrum för att samla in kunskap och tillsammans med medborgare diskutera hur Brunnsäng kan utvecklas i framtiden. Hur du som bor och verkar i Brunnsäng upplever området är viktigt för oss att veta för att kunna driva en utveckling i rätt riktning.

Läs mer om hur vi arbetar med medborgardialoger och strukturplaner

Preliminär tidplan

Projektarbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2020.

Lämna synpunkter på strukturplanen

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje