Strukturplan för Mariekälla och Saltskog

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Mariekälla och Saltskog som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Projektområdet omfattar stadsdelen Mariekälla samt Saltskog.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en grov struktur för hur stadsdelarna Mariekälla & Saltskog skulle kunna utvecklas i framtiden. Dokumentet ska utgöra underlag och vägledning i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. 

Strukturplanen redovisar på ett övergripande sätt den fysiska strukturen för stadsdelarna år 2036 där tanken är att säkra plats för bland annat bostäder, grönstråk, parker, gator och verksamheter när Södertälje växer.

Strukturplanen godkänns politiskt som ett vägledande planeringsunderlag men har ingen förankring i plan- och bygglagen.  

Medborgardialog

Strukturplanen är uppbyggd på en analys av områdets förutsättningar samt en medborgardialog som har bedrivits med invånare i stadsdelarna. Dialogen består av fyra delar som alla är tänkta att bidra med olika typer av information och påverkan in i strukturplanen. Dessa fyra delar har varit intervjustudier, digital webbenkät, designdialog och återkoppling. DIalogen har hjälpt kommunen att samla in bred och aktuell information om området från medborgarnas perspektiv och hur de upplever specifika platser, stråk och områden. 

Preliminär tidplan

Projektarbetet beräknas stå klart tredje kvartalet 2018.

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje