Strukturplan för nordöstra centrala Järna

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för nordöstra centrala Järna som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Projektområdet omfattar nordöstra centrala Järna.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en grov struktur för nordöstra centrala Järna som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Strukturplanen innehåller i stora drag utpekade områden för bostäder, grönstråk, rekreationsområde, gator mm. Den redovisar på ett övergripande sätt den fysiska strukturen samt var och hur den nya exploateringsområdet bör kopplas samman med sin omgivning.

Preliminär tidplan

Projektarbetet beräknas stå klart tredje kvartalet 2018.