Strukturplan för Västergård

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för stadsdelen Västergård som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Strukturplanens syfte

Syftet är att ta fram en grov struktur för stadsdelen som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Strukturplanen innehåller i stora drag utpekade områden för bostäder, grönstråk, rekreaktionsområden, gator m.m. Den redovisar på ett övergripande sätt en möjlig fysisk struktur samt var och hur den nya exploateringen kan kopplas samman med sin omgivning.

Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Medborgardialog

Som en del i arbetet med strukturplanen kommer en digital enkät bedrivas med invånare i Västergård under 2019. Tanken är att samla in medborgarnas tankar och synpunkter kring deras stadsdel. Syftet är att detta ska ligga till underlag i strukturplanearbetet.

Preliminär tidplan

Strukturplanen beräknas fördigställas under 2019.

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje