Strukturplan för Västergård

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för stadsdelen Västergård som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Strukturplanens syfte

Strukturplanen innehåller i stora drag utpekade områden för bostäder, grönstråk, rekreaktionsområden, gator m.m. Den redovisar på ett övergripande sätt en möjlig fysisk struktur samt var och hur den nya exploateringen kan kopplas samman med sin omgivning. Syftet är att ta fram en grov struktur för stadsdelen som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Medborgardialog

En första webbenkät har utförs och nu pågår arbetet med att sammanställa alla synpunkter som kommit in. Nästa tillfälle att lämna synpunkter är när andra delen av webbenkäten lanseras. När denna finns tillgänglig kommer den dyka upp på denna sida samt på kommunens nyhetssida!  

Läs mer om medborgardialoger och strukturplaner

Preliminär tidplan

Strukturplanen beräknas fördigställas under 2019.

Just nu pågår dialog del 2 för strukturplanen! 

Arbetet befinner sig i slutskedet och vi vill veta att vad du tycker om första utkastet för strukturplan Västergård. Genom att besvara enkäten kan du vara med och påverka förslaget. De synpunkter som kommer in via enkäten kommer påverka den slutgiltiga versionen av strukturplanen.

Klicka här för att komma till enkäten!

Enkäten är öppen fram till 8 november. Vill du inte delta i enkäten är du välkommen att mejla eller posta dina synpunkter till oss.

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje