Strukturplan för östra Järna (centrala)

I östra Järna (de centrala delarna) pågår ett strukturplanearbete.

Ett strukturplanearbete pågår i östra Järna (de centrala delarna). En strukturplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för en stadsdel år 2036. Dokumentet ska användas som ett vägledande underlag och stöd vid fortsatt framtida planläggning av
stadsdelarna.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att visa var förtätning av bostäder kan ske, var nya förskolor/äldreboenden kan placeras, hur områden kan kopplas samman, var nya mötesplatser kan tillskapas och hur befintliga mötesplatser, stråk och ytor kan förbättras.

Lämna synpunkter på strukturplanen

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje